Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1.Welkom bij Willysdesign. Wij zijn een bedrijf dat zich voornamelijk bezig houdt met het vergaren van
meubelen voor de interieurbouw.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat we doen bij Willysdesign, inclusief maar
niet beperkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tussen ons en onze opdrachtgevers, die we hierna
“Opdrachtgever” noemen.

1.3. Als we afwijken van deze algemene voorwaarden, moet dat schriftelijk en uitdrukkelijk tussen ons en
de Opdrachtgever overeengekomen zijn.

1.4. We wijzen eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

1.5. Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd worden
verklaard, blijven de andere bepalingen van kracht. We vervangen dan de ongeldige, nietige of vernietigde
bepalingen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige, nietige of
vernietigde bepalingen.

1.6. Het feit dat we op enig moment geen nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst
eisen, inclusief de bepalingen in deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan onze rechten om op
een later tijdstip alsnog nakoming door de Opdrachtgever te eisen.

1.7. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing als we in de overeenkomst tussen ons en de
Opdrachtgever daarvan afwijken.

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst.

2.1. Bij Willysdesign doen we ons best om de beste aanbiedingen te doen aan onze opdrachtgevers, maar
al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij we in het aanbod uitdrukkelijk anders aangeven.

2.2. Een overeenkomst komt alleen tot stand als we en onze Opdrachtgever schriftelijk overeenstemming
bereiken.

2.3. Als we eenmaal een overeenkomst hebben, kan die alleen worden gewijzigd als we daarover
schriftelijk overeenstemming bereiken met de Opdrachtgever. We kunnen bijvoorbeeld alleen schriftelijk
akkoord gaan met wijzigingen in de hoeveelheid of de prijs van de producten of diensten die we leveren.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 Prijzen en BTW. Alle door Willysdesign opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die
van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.
3.2 Aanvullende goederen, werken en diensten. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met
name genoemde goederen, diensten en werken.

Alle in aanvulling daarop door Willysdesign geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten
zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q.
dienstverlening gelden.

3.3 Wijzigingen in prijs. Door Willysdesign opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave
geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren.
Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan,
is Willysdesign gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.
3.4 Betalingstermijn. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de
overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities.
Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

3.5 Verzuim. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
De Opdrachtgever zal over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn, onverminderd
haar overige verplichtingen.
3.6 Kosten van invordering. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor
rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 250,-.
3.7 Volgorde van voldoening
Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 4 Reclamatie

4.1 Bezwaar tegen factuur
Als de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur van Willysdesign, moet zij dit binnen 5 werkdagen
na de factuurdatum schriftelijk laten weten. Als de Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vervalt haar
aanspraak op correctie van de factuur.

4.2 Gevolgen van reclamatie. Een reclamatie van de Opdrachtgever schort haar betalingsverplichtingen
niet op. Dit betekent dat ondanks het bezwaar, de Opdrachtgever de factuur binnen de afgesproken termijn
dient te voldoen.

4.3 Onderzoeksplicht Opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om bij
ontvangst van de goederen, diensten en werken deze direct te onderzoeken op zichtbare gebreken. Als er
zichtbare gebreken zijn geconstateerd, dient de Opdrachtgever hierover binnen 5 werkdagen na ontvangst
schriftelijk te reclameren bij Willysdesign.

4.4 Garanties en klachtenregeling. Naast de verplichting van de Opdrachtgever om tijdig te reclameren bij
zichtbare gebreken, kan de Opdrachtgever ook aanspraak maken op garanties die worden gegeven door
Willysdesign. Derhalve worden er geen garanties gegeven op de werkingen van hout aangezien dit een
natuurproduct is.

4.5 Bewijslast bij reclamatie. Bij reclamatie van de Opdrachtgever rust de bewijslast op haar dat het
geleverde niet voldoet aan de overeenkomst. Als Willysdesign de reclamatie gegrond acht, zal zij overgaan
tot herstel of vervanging van het geleverde. Mits er niet is voldaan volgens opdracht van de opdrachtgever.

4.6 Verjaringstermijn. Een reclamatie van de Opdrachtgever is alleen geldig als deze binnen een redelijke
termijn is gedaan. Een redelijke termijn wordt in de wet niet genoemd, maar in de praktijk wordt een termijn
van 1 maand na ontdekking van het gebrek als redelijk beschouwd. Reclamaties die na dit termijn wordt
ingediend, wordt niet meer in behandeling genomen.

Artikel 5 Ontbinding en opzegging

5.1 Ontbinding door Willysdesign. Willysdesign kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst haar overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

a. de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen
beslag wordt gelegd;

b. de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;

c. ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;

d. de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie
besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

e. de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt.

5.2 Gevolgen van ontbinding. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen
onmiddellijk opeisbaar.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Willysdesign bij tekortkoming in de nakoming
van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of
nakoming van de overeenkomst.

5.3 Opzegging door partijen. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een
specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed
overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd.

Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke
termijn in acht te worden genomen.
Willysdesign zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

6.1 Beëindiging of opschorting van de overeenkomst

Als door overmacht nakoming van de overeenkomst zonder tekortkoming niet mogelijk is voor
Willysdesign, heeft zij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering
van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.2 Definitie overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de
overeenkomst verhindert en niet aan Willysdesign is toe te rekenen. Voorbeelden hiervan zijn
stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoringen, maatregelen van overheidswege en
vervoersstoringen. Zowel indien deze voorkomen bij Willysdesign als bij haar toeleveranciers.

6.3 Gedeeltelijke nakoming. Als Willysdesign al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan voor het
intreden van overmacht, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren. De
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

6.4 Beroep op overmacht na vervaldatum. Willysdesign heeft het recht om zich op overmacht te beroepen,
zelfs als de niet-toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, pas intreedt
nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Beperkingen op aansprakelijkheid. Willysdesign is niet aansprakelijk voor schade behalve in de
gevallen beschreven in dit artikel.


7.2 Uitsluiting indirecte schade. Willysdesign is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


7.3 Beperking directe schade. Willysdesign is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is
van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad,
tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te
factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van €
50.000,-.


7.4 Voorwaarden voor aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Willysdesign ontstaat alleen als de
Opdrachtgever Willysdesign schriftelijk en deugdelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een
redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Willysdesign ook na die termijn toerekenbaar in de
nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
7.5 Overmacht. Willysdesign is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.


7.6 Uitzondering op beperkingen. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade
het gevolg is van opzet of grove schuld van Willysdesign of haar leidinggevende ondergeschikten.


7.7 Verjaringstermijn. Elke aansprakelijkheid van Willysdesign vervalt door verloop van één jaar, te
rekenen vanaf het moment van ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid
van Willysdesign in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de
overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

Artikel 8 Vrijwaring

8.1 Vrijwaring bij niet-nakoming verplichtingen. De Opdrachtgever vrijwaart Willysdesign tegen alle
mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de

ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende
verplichtingen.
8.2 Vrijwaring bij schade. De Opdrachtgever vrijwaart Willysdesign verder ter zake van aanspraken van
derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht. Indien de
Opdrachtgever door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever
en/of de derde Willysdesign (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, dient de Opdrachtgever Willysdesign
daarvan binnen 5 werkdagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.


8.3 Afwikkeling aanspraken. De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg
met Willysdesign op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens Willysdesign.

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Partijen erkennen het vertrouwelijke karakter van de informatie die zij in het kader van de
overeenkomst van elkaar ontvangen. Zij verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie geheim te
houden en deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

9.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie, in welke vorm dan ook, die door een
van de partijen als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat
deze vertrouwelijk van aard is.

9.3 Partijen zullen alle redelijke maatregelen treffen ter bescherming van de vertrouwelijke informatie en
zullen deze informatie niet aan derden bekend maken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst of indien zij daartoe wettelijk verplicht zijn.

9.4 De verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

9.5 Indien een partij informatie moet verstrekken aan een derde, bijvoorbeeld aan een overheidsinstantie
of een toezichthouder, zal de betreffende partij de andere partij hiervan onverwijld op de hoogte stellen,
tenzij een wettelijk voorschrift de betreffende partij verbiedt om de andere partij op de hoogte te stellen.

9.6 In geval van schending van de geheimhoudingsverplichting is de schendende partij aansprakelijk voor
de schade die de andere partij hierdoor lijdt.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Geschillenbeslechting. Indien er geschillen ontstaan tussen de Opdrachtgever en Willysdesign die
niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Groningen. Beide partijen zullen zich conformeren aan het vonnis van deze rechterlijke uitspraak.


10.2 Toepasselijk recht. Alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Willysdesign worden beheerst
door het Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen de partijen zullen worden beslecht volgens de
Nederlandse wetgeving en jurisprudentie.